ชับบ์สามัคคีประกันภัยร่วมสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมอบการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร

สานต่อเจตนารมณ์ในการมอบการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยการสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา  ได้ดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดผ่านกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสังคมหลากหลายด้านรวมถึงโครงการรวมพลังสามัคคี “Hand in Hand” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2558-2560) บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอนและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับเด็กในชุมชน จึงสนับสนุนงบประมาณสำหรับสร้างสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ ทุนการศึกษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นทางการศึกษาและสาธารณสุข ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากลา จังหวัดอุบลราชธานี  โรงเรียนบ้านเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านลาดเรือ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านคลองวาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โรงเรียนท่านผู้หญิงประไพศิวะโกเศศ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัดสระแก้ว

นอกเหนือจากการสร้างอาคารสถานที่แล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญของการพัฒนาทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กๆ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในปีนี้ บริษัทฯ จึงมอบหนังสือสื่อการสอนและหนังสือส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามูลค่ารวม 1,400,000 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และ 22รวม 28 โรงเรียน

การให้การสนับสนุนโรงเรียนทั้ง 28 แห่งนี้ ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะนำไปสู่การสนับสนุนเทคนิคการพัฒนากระบวนการและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

 

 

You might also like More from author