กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ เปิดพื้นที่เฟ้นไอเดียเยาวชนสร้างสื่อน้ำดีสำหรับคนทุกเจน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ เปิดวงเสวนาเยาวชน “พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ” เฟ้นไอเดียเยาวชนเจนใหม่ สร้างต้นแบบสื่อน้ำดี อาทิ หนังสือต้นแบบหัวใจแห่งชุมชนบ้านหยีเพ็ง นักสื่อสารต้นแบบในศูนย์สื่อพลเมืองภาคใต้ – บล็อกเกอร์เพจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – ลับสมองเยาวชนในโลกออนไลน์วิกิพีเดียไทย หวังกระตุกจิตสำนึกคนเจนใหม่สร้างสื่อน้ำดีสำหรับคนทุกเจนเนอเรชั่น

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะผู้สนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อที่ดีสำหรับเยาวชน เปิดเผยว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี และมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ จึงได้ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ดำเนิน “โครงการสร้างต้นแบบสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ขึ้น โดยเรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคมไทยในยุคสมัยที่ทุกคนสามารถเป็นนักสื่อสารได้ในชั่วพริบตา และผู้ส่งสารไม่ได้ผูกขาดเพียงนักสื่อสารมวลชนอีกต่อไป ซึ่งระบบนิเวศสื่อที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าถึงและรู้จักใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างแท้จริง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านสื่อสารมวลชน จะต้องมาร่วมกันประสานพลังเครือข่ายในการสร้างห้องเรียนการจัดทำสื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการเท่าทันสื่อ จากการบ่มเพาะ ปลุก และ ปลูกเยาวชนสู่การเห็นคุณค่าของการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ ที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสังคมฐานความรู้ให้แก่สังคมไทยต่อไปในอนาคต”

นางสาวอภิษฎา ทองสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันอาศรมศิลป์ ในฐานะผู้จัดการโครงการสร้างต้นแบบสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “จากการค้นหาและประสานพลังเครือข่ายร่วมปฏิบัติการสร้างห้องเรียนการจัดทําสื่อด้วยการบ่มเพาะนักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นใหม่ เพื่อให้สื่อทําหน้าที่เป็นโรงเรียนของสังคมกว่า 6 เดือน ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การหาจุดสมดุลย์ของคำว่า “สื่อสร้างสรรค์” กับ “การสร้างห้องเรียนการจัดทำสื่อ” ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทัศนคติของ เยาวชนคนรุ่นใหม่ การค้นหาคัดเลือกโครงการ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนรู้ใหม่ของสังคมไทยทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อปลุกและปลูกการเป็นนักสื่อสารที่สร้างสรรค์ในยุคปัจจุบัน จนได้ “ต้นแบบสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้” ที่เกิดจากพลังเยาวชนใน 4 โครงการ ได้แก่

  • โครงการติดอาวุธสื่อเด็กบ้านนอกการสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อเชื่อมโยงความเข้าใจของคนในชุมชน ให้หันกลับมาเห็นคุณค่าและดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนร่วมกัน โดยศูนย์สื่อพลเมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • โครงการ Curious Journey การนำบล็กเกอร์คนรุ่นใหม่มาเป็นสะพานเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมในการ เห็นคุณค่าการอนุรักษ์ดูแลรักษาธรรมชาติป่าต้นน้ำจากคนต้นทางกลุ่มผลิตกาแฟจอมป่า อ.อุ้มผาง จ.ตาก สู่คนในสังคมเมือง โดย บริษัท วาย นอต โซเชียล
  • โครงการสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมปลายสู่การรับรู้และขับเคลื่อนปัญหาสังคมเพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ณ ทุ่งหยีเพ็ง เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยโรงเรียนรุ่งอรุณ
  • โครงการวิกิพีเดียไทย การลับคมสมองเยาวชนผ่านสนามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีออนไลน์ โดยมูลนิธิกระจกเงา

“จากการที่เราได้ไปร่วมติดตามการเรียนรู้ของท้ังสี่โครงการ เราพบจุดร่วมที่สำคัญ คือ แม้เยาวชนคนรุ่นใหม่จะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และสามารถใช้สื่อได้อย่างรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญพวกเขาเหล่าน้ันยังคงต้องการการรับฟังและการเปิดเวทีให้พวกเขาได้แสดงความเป็นตัวเอง โดยมีผู้ชี้ทางเปิดพื้นที่และหนุนเสริมพวกเขาให้มีห้องเรียนที่หลากหลายและเปิดกว้างทั้งห้องเรียนครอบครัว ห้องเรียนชุมชน ห้องเรียนสังคม เพื่อให้พวกเขามีภูมิคุ้มกันในการรับและส่งสารสู่สังคมอย่างมีคุณค่าต่อไป” อภิษฎา กล่าว

You might also like More from author