“พงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา” นั่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย TDIA

สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (THAI DIRECT SALE INDUSTRIAL ASSOCIATION : TDIA) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ วาระปี 2564-2566 พร้อมเข้ามาพัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลง และยึดหลักดำเนินการตามเจตนารมณ์ของสมาคมฯ ประกอบไปด้วย

1.พงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ

2.ณพวัฒน์ สัตย์เพริศพราย บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง เลขาธิการสมาคมฯ

3.ทิพย์ปาลิดา กวินนาฏอัคริมา บริษัท โกลเด้น กรีน เนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 1

4.นาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 2

5.จิรเดช สกุลเด็น บริษัท ไทม์ลี่ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการสมาคมฯ และเหรัญญิก

6.จุฬาดา คำภักดี บริษัท บิ๊กซัน อัลฟาไลน์ จำกัด ตำแหน่ง วิชาการ

7.ศศิกาญจณ์ อัศวเมธ บริษัท รีบอร์น อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ตำแหน่ง กฎหมาย

8.ภาวัฒน์ โตกะคุณะ บริษัท วิคตอรี่ อินเทนซีฟ จำกัด ตำแหน่ง บรรณารักษ์

9.อะซูมะ ฟูจิตะ บริษัท เอสพีทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง ทะเบียน

10.พรปวีณ์ เกิดโภคทรัพย์ บริษัท เอส-คลาส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์

11.สุกิจ สัตย์เพริศพราย บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

12.พันเอกสิงห์ พรสุรบดี ตำแหน่ง ที่ปรึกษา