Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

BKI โชว์กำไร ปี 63 พุ่งกว่า 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4%

กรุงเทพประกันภัย โชว์ผลงานปี 2563 ยืนยันความแข็งแกร่งด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 8.8 มีกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.4

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัย 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.2 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,360.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,210.1 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.4 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25.41 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท