สมาคมประกันชีวิตไทยจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life)

สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life) ให้กับบริษัทประกันชีวิตได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ IBS – Life โดยมีว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ จันทร์ชิดฟ้า พร้อมทีมวิทยากร จากบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด บรรยายให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงการทำงานของระบบ IBS – Life ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564