เงินติดล้อ ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืนสู่สังคม

บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายปิยะศักด์ิ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ นําทีมผู้บริหารระดับขุนพลจากฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยฝ่ายวิเคราะห์
และพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหลักสูตร Leading Digital Strategy สําหรับผู้บริหารระดับต้น
จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทีมผู้บริหารเงินติดล้อบรรยาย
ในหัวข้อ Data Driven Business และ Digital Transformation แบ่งปนความรู้ ประสบการณ์ ั แนวคิด
และวิธีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาเข้มข้นทั้งแนวคิดด้านบริหารองค์กร
แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนํามาผสาน
เทคโนโลยีด้านดิจิทัล รวมถึงปญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการคิดค้น ริเริ่ม ั นําเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อน
ธุรกิจจนประสบผลสําเร็จในปจจุบัน ซึ่งการบรรยายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์กรชั้น ั
นําเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเงินติดล้อ ได้รับโอกาสในการแบ่งปนความรู้และประสบการณ์การขับเคลื่อน ั
ธุรกิจทั้งด้านนวัตกรรมและวัฒนธรรมองค์กร ให้กับองค์กรชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เอสซีจี
แพคเกจจิ้ง บ้านปู และ F88 เวียดนาม เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการสร้างโอกาส
แบ่งปนความรู้ เพื่อร่วมสร้างการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนให้สังคม