TIP รักษาความแข็งแกร่งครองความน่าเชื่อถือในระดับ A- (Excellent) พร้อม Revise Outlook ยกระดับจาก Negative เป็น Stable ประจำปี 2021 จาก AM Best

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยังคงความแข็งแกร่ง โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Financial Strength Rating ระดับ A- (Excellent) ประจำปี 2021 จาก AM Best Company สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก และได้รับการยกระดับมุมมองต่อความน่าเชื่อถือ (Revise Outlook) จากระดับ “Negative” เป็น “Stable” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในการปรับระดับมุมมอง (outlook) ในครั้งนี้ ส่งผลมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่โดดเด่นยั่งยืน และเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านรับประกันภัยและด้านการลงทุน ประกอบกับบริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินเป็นอย่างสูง และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความพร้อมของบริษัทฯ ในการที่จะดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในทุกๆด้านตลอดไป