เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว President คนใหม่ ดร.สุธี โมกขะเวส มีผล 1 ก.ค. 64

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยจะคุมสายงานด้านโอเปอเรชั่นเป็นหลัก ส่วน นายสาระ ล่ำซำ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวางกลยุทธ์และคุมสายงานด้านคอมเมอร์เชียล อยู่

ประวัติ ดร.สุธี โมกขะเวส โดยสังเขป

อายุ 46 ปี

การศึกษา Ph.D Applied Mathematical Finance, Imperial College, London
MSci. Mathematics , Imperial College, London

การอบรม

– หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2
– หลักสูตร DCP 230
– หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 11 (TEPCoT)
– หลักสูตร Leadership Communication

ประสบการณ์ทำงาน

2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไอเจ็น จำกัด
2560 – ปัจจุบัน กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการอ านวยการบริหาร/ กรรมการด้านการลงทุน บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์แคปิทัล จำกัด
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการด้านการลงทุน บริษัท เอสที-เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ) /กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/กรรมการด้านการลงทุนบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการอ านวยการบริหาร/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ คณะกรรมการลงทุน/คณะอนุกรรมการพิจารณาให้เช่าทรัพย์สิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง/ คณะท างาน securitization/ คณะทำงาน Mortgage Insurance/ คณะทำงาน ALM System Implementationธนาคารอาคารสงเคราะห์
2546 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานยุทธศาสตร์องค์กร สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และสายงาน Transformation/ เลขานุการคณะอำนวยการบริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)