โตเกียวมารีนประกันชีวิต ยืนยันให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ในกรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด-19

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ยืนยันให้ความคุ้มครองการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ในกรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อโควิด-19 โดยครอบคลุมลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก(OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) รวมถึง ค่าชดเชยรายวัน (HB) โดยเป็นความคุ้มครองเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน 43/2564 ของ คปภ. ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564 และการรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ขยาย 3 มาตราการผ่อนผันให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดชำระ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน

ลูกค้าสามารถยืดระยะเวลาชำระล่าช้าได้ถึง 91 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดโดยช่วงผ่อนผัน 91 วัน หากเจ็บป่วยเข้ารับการรักษา ลูกค้าสำรองเงินค่ารักษาก่อน และทำเรื่องเรียกร้องสินไหมได้หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว

2. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือการรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการต่ออายุกรมธรรม์

กรมธรรม์ที่ขาดอายุเนื่องจากไม่ชำระเบี้ยที่ครบกำหนด สามารถยื่นต่ออายุเพื่อกลับสถานะเดิมภายใน 1 ปีนับจากวันครบกำหนดชำระโดยบริษัทยกเว้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการต่ออายุกรมธรรม์หากต่ออายุภายใน 180 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระดังกล่าว บริษัทยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือการรับรองสุขภาพอีกด้วย

3.ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ

กรมธรรม์ที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan)หากลูกค้าชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว บริษัทไม่คิดดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ

บริษัทได้ออกหลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับลูกค้าให้ยังได้รับความคุ้มครองต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการมอบความอุ่นใจในยามเกิดวิกฤติการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ