กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบรางวัลยอดเยี่ยมฝ่ายตัวแทน ประจำปี 2562/2563

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศรายชื่อตัวแทนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมฝ่ายตัวแทน ประจำปี 2562/2563 หรือ Krungthai-AXA Agency Annual Awards 2019/2020 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมา และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนในการสร้างผลงานที่ดีต่อไป ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป รวมถึงให้การสนับสนุน และยกระดับให้ฝ่ายขายประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ ติดคุณวุฒิ MDRT GAMA และคุณวุฒิสูงสุดระดับ AXA Prime

 

ทั้งนี้ ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 2 (MM2) ได้แก่ คุณประภัสสร อาจธฤทธิ์ (หน่วยวายุภักษ์) คุณฉลาด มีพรม (หน่วยเทพประทาน 1AC) และคุณธัญญกร ภัยสูญสิ้น (หน่วยควอลิตี้ 01)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณเกษรากรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17) คุณพชรภัทร อชิรญานนท์ (หน่วยเศรษฐี 27W8) และคุณภริตพร ศิริธรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W11)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณมนต์ธิรา แสงจันทร์ (หน่วยเศรษฐี 27W65) คุณณัฐเสฐ สงคราม (หน่วยเศรษฐี 27W103) และคุณชนิดา ด้วงเงิน (หน่วยเศรษฐี 27W100)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณปิยะกานต์ มณฑาทิพย์กุล (หน่วยภูธนาวิทย์ 239M) คุณวริศา มณีธวัช (หน่วยศุภชนภ์ 9B11) และคุณวรุต อินพฤกษา (หน่วยเศรษฐี 27W153)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top New Comer of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณวิรพล ชัยปฏิมากุล (หน่วยเศรษฐี 27W149) คุณภัทชา อามาตย์มนตรี (หน่วยเศรษฐี 27W146) และคุณลักขณา ไชยคิรินทร์ (หน่วยเศรษฐี 27W152)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top New Comer of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณกฤชสร เครือเช้า (หน่วยภูธนาวิทย์ 239M) คุณปวริศา พรหมทอง (หน่วยภูธนาวิทย์ 9PM) และคุณณรงค์ฤทธิ์ บุตรน้ำเพชร (หน่วยภูธนาวิทย์ 14U)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Recruiter of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทนทุกระดับ (MA, MM1) ได้แก่ คุณสุรางคนา ทาแก้ว (หน่วยศุภชนม์ 917) คุณวิรพล ชัยปฏิมากุล (หน่วยเศรษฐี 27W149) และคุณชูวงศ์ ตันสกุล (หน่วยเศรษฐี 27W33)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณเกษรากรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17) คุณทิพย์ถาพร หนูนิล  (หน่วยเพชรทับทิมทอง) และคุณปวริศา ศิริคงคา (หน่วยเพชรทับทิมทอง)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณดุลฤดี เฉลิมวัฒน์ (หน่วยเศรษฐี 27I112) คุณทัพไทย สินพรม (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N14) และคุณบดินทร์ ปิยะธนะศิริกุล (หน่วยทรัพย์วรา 9 ขุมทอง ขจรลาภ)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณณศิภัสร์ วรรณวัฒนารัตน์ (หน่วยเทพประทาน 45) คุณฉัตรชัย พึ่งสำราญ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N14) และคุณเพ็ชร ณิชวิมลิน (หน่วยฟีนิกซ์ 2)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 2 (MM2) ได้แก่ คุณธัญญกร ภัยสูญสิ้น (หน่วยควอลิตี้ 01) คุณฉลาด มีพรม (หน่วยเทพประธาน 1AC) และคุณรมณา ภัทรลภาสหัส (หน่วยฟีนิกซ์)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณศุภรัตน์ สุนทรธรรมรัตน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46B) คุณนิธิกร เพชรพิพัฒน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N) และคุณพงศกรณ์ ทวีศุกลรัตน์ (หน่วยทรัพย์วรา 9)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณฉัตรชัย บุญยินท (หน่วยควอลิตี้ 01P) คุณสุภาวดี แก้วเศษ (หน่วยเศรษฐี 27J43) และคุณสุวิไล โฆษิตธนางกูร (หน่วยศุภชนม์ 89)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณวริศา มณีธวัช (หน่วยศุภชนม์ 9B11) คุณเสาวณีย์ ประชากริช (หน่วยทรัพย์มั่นคง สุพรีม) และคุณสุรินทร์ เจนสาริกิจ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N7)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Unit Linked of The Year” ระดับตัวแทนและผู้จัดการทุกระดับ (ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License) ได้แก่ คุณชินดิฐ ลีวิเชียรโชติ (หน่วยทรัพย์มณี 3A8) คุณอัครพล เหมือนบุญส่ง (หน่วยเทพอัศวิน 9AA) และคุณณุจี โต๊ะใบต๊ะ (หน่วยเศรษฐี 27F62)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top GA of The Year” ระดับเจ้าของสำนักงานตัวแทน (GA Owner) ได้แก่ คุณพชรภัทร์ อชิรญานนท์ (หน่วยเศรษฐี 27W8) และคุณนิธิกร เพชรพิพัฒน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46N)

 

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top CS of The Year” ผลงานส่วนตัวทุกระดับ (Agent) ได้แก่ คุณสุริยา เนื่องชมภู (หน่วยเศรษฐี 27) คุณวรพงษ์ ทรัพย์สมบัติ (หน่วยเศรษฐี 27F1) และคุณนทิตา ผาสุขวงษ์ (หน่วยนิวสตาร์)


สำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/ หรือ สแกน QRCode ด้านล่าง หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง