Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1111

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1112

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1113

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/xxxxxxco/domains/thepowernetworknews.com/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/template-content.php on line 1124

สคบ. หารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค กรณีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมด้วย สุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หารือร่วมกับ ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย ณ ห้องประชุม 5 สคบ.

ที่ประชุมได้กำหนดแนวทาง ดังนี้
1. การพักชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ วิธีการ)
2. การติดตามทวงถามหนี้และเบี้ยปรับ (อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการได้รับการยกเว้นค่าติดตามทวงถามหนี้ และยกเว้นค่าปรับ)
3.การขอคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (อยู่ระหว่างพิจารณาหาข้อสรุป)

สำหรับข่าวดีในแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค จะแจ้งข่าวดีให้ผู้บริโภคทราบต่อไป