สคบ.ยุคใหม่ ชู Platform OCPB Connect เชื่อมโยง Big Data จดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ สอดรับนโยบายภาครัฐ ไทยเเลนด์ 4.0

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา OCPB Direct : บริการภาครัฐวิถีใหม่แห่งการจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ สคบ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภค วางแผนและขับเคลื่อนการบริการของภาครัฐ ในการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงอย่างบูรณาการ ด้วย Platform OCPB Connect สู่การเชื่อมโยง Big Data ของประเทศ ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง หรือ OCPB DIRECT เพื่อการบริการให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง รูปแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานในการขอจดทะเบียนธุรกิจฯ ที่ สคบ. ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ลดการใช้เอกสารหลักฐาน ส่วนประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้า รายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก

 

ระบบ OCPB Direct สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการซื้อสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ช่วยให้การทำงานของ สคบ. คล่องตัวขึ้น เป็นการปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐ สู่การเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” ที่เน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการต่างๆ ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง เนื่องจากระบบ OCPB Direct มีการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคต เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถติดตามความคืบหน้าการยื่นจดทะเบียน การแจ้งเตือนต่างๆ ผ่าน SMS E-mail ลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าหน้าที่ ในการรับจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0