สคบ. สร้างความรู้เครือข่ายเยาวชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ.พะเยา

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค
ในสถานศึกษา กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถาบันอุดมศึกษา และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เยาวชนกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามภารกิจของ สคบ.” โดยมีผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จิติภัทร์ บุญสม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มานะ พิริยพัฒนา กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

ที่ผ่านมา สคบ. ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน อาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการเผยแพร่ความรู้ให้รู้จักการปกป้องสิทธิของตนเอง มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณธรรม รวมถึงผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สคบ. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สคบ. ได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดในรูปแบบคลินิกกฎหมายเพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการฝึกทักษะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ สคบ.

 

ทั้งนี้ ผลจากกิจกรรมดังกล่าว สคบ. มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษา ที่เคยได้รับการอบรมมีทักษะและ
ศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 200 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้อีกต่อๆ ไป