อนุชา เป็นประธานการประชุม คคบ. ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ แนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีไม่สามารถปฎิบัติตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา) และธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป (ธุรกิจเนอสซิ่งโฮม) ดังนี้

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาและมีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
กรณีผู้บริโภคทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด และได้ชำระเงินจอง เงินทำสัญญาและเงินผ่อน ดาวน์ให้กับบริษัทครบถ้วนแล้ว แต่บริษัทก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในสัญญา ชำระเบี้ยปรับจากการก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จตามสัญญา คืนเงินที่ผู้ร้องชำระไปแล้วทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย

ด้านสินค้าและบริการ กรณีผู้บริโภคทำสัญญาว่าจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และได้ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว แต่ปรากฏว่าพนักงานไม่มาปฎิบัติงานตามสัญญา ซึ่งบริษัทแจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่งพนักงานรายอื่นมาให้ แต่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงาน ผู้บริโภคปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว และขอยกเลิกสัญญา โดยให้บริษัทคืนเงินค่าเปอร์เซ็นต์พนักงาน ซึ่งทางบริษัทตกลงจะคืนเงินแต่ไม่คืนให้ตามที่ตกลง ดำเนินคดีแพ่งบังคับคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย