สคบ. รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. ….

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. …. โดยมี ฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากสินค้าเป็นเรื่องที่รัฐออกกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องให้ข้อเท็จจริง รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อ หรือใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรม ดังนั้น การกำหนดให้สินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจำหรือสินค้าบางประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยคณกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจกำหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สคบ. โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากจึงได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. …. เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อความบนฉลากสินค้า และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร พัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการแสดงฉลากสินค้า

จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่การพิจาณาการจัดทำประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากให้มีความเหมาะสมต่อไป