อย. ติดอาวุธทางปัญญา ส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่าน “โรงเรียน อย. น้อย พลัส”

อย. เดินหน้าส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน ผ่านการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย หลังผลตอบรับดี นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น เตรียมยกระดับสู่การเป็นโรงเรียน อย. น้อย พลัส เพิ่มกลไกเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างองค์กรรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย ว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งหมายให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย แต่สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศ ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพ การกล่าวอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์เกินจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หากมีการใช้และบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน

ทั้งนี้ กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายหนึ่งของการสร้างความรอบรู้ เป็นการติดอาวุธทางปัญญาที่จะติดตัวและยั่งยืนไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่ง อย. มุ่งให้เกิดความเข้มแข็งตั้งแต่ฐานรากของสังคมผ่านการดำเนินงานของ “โรงเรียน อย. น้อย” โดยมีการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะนักเรียน การปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่

อย. ได้ดำเนินโครงการ อย. น้อย มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันเป็นปีที่ 19 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณกว่า 15,000 โรงเรียน มีสมาชิกนับล้านคนทั่วประเทศ โดยหมุนเวียนแต่ละปีประมาณ 392,000 คน จากการประเมินผลประจำปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่านักเรียน อย. น้อย มีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยลดลงกว่าร้อยละ 88 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัยลดลงถึงร้อยละ 53

จากประสิทธิผลในการดำเนินงานโรงเรียน อย. น้อย ที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ในแผนงานระยะต่อไปจะยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่การเป็น “โรงเรียน อย. น้อย พลัส” โดยเพิ่มให้มีกลไกการเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพื่อให้นักเรียน อย. น้อย ได้รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัยให้ชุมชนได้รับรู้ ไม่ตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอขอบคุณภาคีเครือข่าย ทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และครูแกนนำ อย. น้อย ทั่วประเทศ ที่ร่วมผลักดันการดำเนินงานของโรงเรียน อย. น้อย มาโดยตลอด ทำให้โครงการมีความยั่งยืน เด็กนักเรียนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต