อย. ไทย – สปป. ลาว เดินหน้าร่วมมือสร้างความเข้มแข็งงานคุ้มครองผู้บริโภค

อย. ไทย-สปป. ลาว จัดประชุมทวิภาคีด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Video conference เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่การดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference กับกรมอาหารและยา (Food and Drug Department : FDD) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร.บุญชู แก้วหาวงศ์ หัวหน้ากรมอาหารและยา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือความร่วมมือ ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และด้านอาหารและยา เพื่อให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายมีความรู้และความเข้าใจระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของทั้งสองประเทศมีความปลอดภัย

การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ หารือรายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกันในปี พ.ศ. 2564 – 2566 ตลอดจนข้อเสนอความร่วมมือ โครงการ Thai FDA Quality Award การให้ความช่วยเหลือในการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานในระดับสากล เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด