"

ภาวะผู้นำแบบ Servant Leadership

ภาวะผู้นำ ไม่ใชเรื่องใหม่ เพราะมีร่องรอยของแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น ในประเทศอินเดียก่อนยุคคริสตศักราช ได้กล่าวถึงพระราชา ว่าจะต้องทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจมากกว่าตนเอง ในขณะเดียวกันในประเทศจีนปราชญ์ชาวจีนกล่าวว่า ผู้นำที่ดี คือ ผู้นำที่ประชาชนไว้วางใจ เน้นให้ประชาชนทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเขาเอง ส่วนศาสนาคริสต์ ก็กล่าวว่า พระเยซูคริสต์บอกสานุศิษย์ให้เป็นคนรับใช้ประชาชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเรื่องของภาวะผู้นำในอดีตก็ได้กล่าวถึง การช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ อยู่แล้ว

ในปี 1970 Robert K Greenleaf ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง Servant Leadership หลังจากที่เขาเสียชีวิตในปี 1990 ได้มีการพัฒนาแนวคิดต่อไปอีก จึงเกิดเป็นภาวะผู้นำทางเลือก (Alternative Leadership) แนวคิดนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ตามมากกว่าบทบาทของผู้นำ

แนวความคิดที่สำคัญของภาวะผู้นำแบบ Servant Leadership คือ บุคคลควรจะเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่อยากจะรับใช้ หรือให้บริการผู้อื่นเสียก่อน เมื่อเป็นผู้นำก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีกว่าบุคคลที่เริ่มต้นก็ต้องการจะเป็นผู้นำเลย นั่นหมายความว่า เขาอาจจะต้องการมีอำนาจหรืออาจจะมีผลประโยชน์บางประการถ้าหากได้เป็นผู้นำ

ด้วยแนวคิดนี้ จึงทำให้มีการกำหนดคุณสมบัติบางประการที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้นำแบบ Servant Leadership ในฐานะที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าที่รับผิดชอบด้านการขาย ก็น่าจะศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ผู้เขียนคิดว่า ภาวะผู้นำแบบนี้เหมาะสมกับงานด้านการขายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะว่า หัวหน้าหรือผู้บริหารด้านการขาย ไม่ใช่เจ้านาย จึงไม่ควรสั่งให้ทีมงานปฏิบัติสิ่งต่างๆ ตามที่ตนต้องการ แต่ควรจะเป็นความร่วมมือร่วมใจของนักขายที่จะเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขและความพึงพอใจ ท้ายที่สุดงานก็จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

คุณสมบัติต่างๆ ก็มิได้แตกต่างอะไรมากมายจากคุณสมบัติของผู้นำทั่วไป แต่ควรจะเน้นไปที่การนำคุณลักษณะเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยหวังผลว่าจะทำให้ทีมงานของตนเองประสบความสำเร็จด้านการขาย และกระบวนการทำงานที่ควรจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นไม่ควรเน้นเฉพาะคุณลักษณะ แต่ต้องเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง

ลักษณะที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่สำคัญ ได้แก่ 1) ความสามารถในการรับฟังคนอื่น 2) ความสามารถที่จะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ 3) ความสามารถในการช่วยเหลือบุคคลอื่นในการแก้ปัญหา 4) มีความตระหนักรู้ในตนเองและคนอื่นเป็นอย่างดี 5) สามารถที่จะชักจูงให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 6) เป็นคนที่มีความคิดรวบยอดที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ 7) เป็นคนที่มองการณ์ไกล 8) ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น 9) มีความผูกพันกับการช่วยเหลือบุคคลอื่นให้มีความเจริญเติบโต และ 10) มีความปรารถนาที่จะทำให้ชุมชนดีขึ้น

เนื่องจากมีบุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่นิยมภาวะผู้นำแบบ Servant Leadership หลายคน อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมและการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนคิดว่า คุณลักษณะ 10 ข้อนี้ มีความหมาย และประโยชน์ต่อผู้บริหารการขายทุกคน ขอให้นำไปประยุกต์ใช้

………………………………….

 

You might also like More from author