สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดโครงการอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อม HRM SDU สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)”

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 70 ครั้ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “เตรียมความพร้อม HRM SDU สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารจิรฐา อัคนิทัต ประธานกรรมการ บริษัท ไชนิ่งคอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562