สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มสด. ศึกษาดูงานฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 68 ครั้ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหาร การจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการผลิต ของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 13 มีนาคม 2562