สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 98 ครั้ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาองค์การ การจัดการเปลี่ยนแปลง และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ บริษัท ไซเพรส เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำและองค์กรอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น.