หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 75 ครั้ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เรื่อง สร้างสรรค์งานสื่อ เทคนิคการนำเสนอ และเทคนิคการตัดต่อด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro ณ ห้อง 11307 ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 24 เมษายน 2562