คณะวิทยาการจัดการ มสด. จัดกิจกรรม Senior Farewell Night Party Fancy 2019

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 146 ครั้ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม Senior Farewell Night Party Fancy 2019 ณ The Royal River Hotel เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562