วิริยะประกันภัย เผยครึ่งปีโต 3% ปรับกลยุทธ สร้างความแข็งแกร่งช่องทางขายผ่านตัวแทน

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 125 ครั้ง

วิริยะประกันภัย เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมาย มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 19,218 ล้านบาทเติบโตกว่า 3% พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งช่องทางขายผ่านตัวแทน ทั้งยกระดับมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มตัวแทนใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย

ดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย ได้เปิดเผยว่า ผลประกอบการในรอบ 6 เดือนแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2562) บริษัทมีผลประกอบการรวม 19,218,708,635 บาท แบ่งออกเป็น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 15,718,822,048 บาท ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 1,770,832,632 บาท ประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ 1,729,053,956 บาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มรวม 3%”
อีกทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนงานต่างๆ ให้ก้าวทันไปกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และหนึ่งในกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนก็คือตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ปัจจุบันมีตัวแทนมากกว่า 4,000 คน และมีสำนักงานตัวแทนกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วไทยอีก 300 กว่าแห่ง และได้รับการยอมว่าเป็นตัวแทนมืออาชีพ มีความรอบรู้ด้านประกันภัย ดังเห็นได้จากการได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับชาติ ‘รางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น’ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ในปีนี้บริษัทจึงให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานตัวแทนประกันวินาศภัย ภายใต้พันธกิจ ‘ยกระดับมาตรฐาน กระชับความสัมพันธ์ และเพิ่มเติมตัวแทนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย’ โดยการยกระดับมาตรฐานนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ตัวแทนวิริยะประกันภัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ และหมายรวมไปถึงความตระหนักในจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาสำนักงานตัวแทนประกันวินาศภัยที่มีอยู่กว่า 300 แห่งให้เป็นสำนักงานตัวแทนมาตรฐานที่มีภาพลักษณ์ทันสมัย พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหนึ่งเดียวกับบริษัท เพื่อให้การจัดการงานด้านบริการและงานขายที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทจะเข้าไปสนับสนุนทั้งด้านเทคโนโลยีและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวแทน อีกทั้งยังได้มีการกระชับความสัมพันธ์เพื่อตอกย้ำความเป็นครอบครัวเดียวกันในการส่งมอบการบริการดีๆ ให้กับผู้เอาประกันภัย รวมไปถึงการร่วมกันคืนกำไรให้กับสังคม โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ อันเป็นการดำเนินการที่จะได้ร่วมกันสานต่อเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ว่า “ทำธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีกว่า ไม่ใช่เพื่อหวังประโยชน์ส่วนตน โดยไม่สนใจผลกระทบต่อสังคม ธุรกิจที่ดีต้องมีกำไร แต่ต้องมีขอบเขต มีคุณธรรมที่เกิดประโยชน์ และไม่เอารัดเอาเปรียบกัน”

สำหรับการขยายตัวแทนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย นับเป็นย่างก้าวครั้งสำคัญที่สุดของบริษัทเพราะถือเป็นการสร้างเมล็ดพันธ์ใหม่ตัวแทนวิริยะประกันภัย และเป็นต้นแบบของความเป็นมาตรฐานตัวแทนประกันวินาศภัยมืออาชีพที่แท้จริงในยุคดิจิทัล ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากมาตรฐานเดิมๆ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่สำคัญการเพิ่มตัวแทนใหม่มิได้มุ่งหวังในเรื่องของปริมาณของตัวแทนใหม่รวมไปถึงยอดขาย แต่บริษัทฯ มุ่งเน้นเติมเต็มในพื้นที่ที่ตัวแทนเก่ายังไม่สามารถบริการการประกันภัยได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โดยในระยะแรกบริษัทฯ จะเปิดรับสมัครในพื้นที่เป้าหมาย รวม 13 จังหวัดด้วยกันคือ ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง, น่าน, พิจิตร และ อุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธ์, มหาสารคาม, และศรีษะเกษ ภาคตะวันออก ได้แก่ สระแก้ว และจันทบุรี ภาคกลางและภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี และภาคใต้ ได้แก่ ตรัง, ชุมพร และภูเก็ต