“นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” รับมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่นจากนิด้า

ข่าวนี้ถูกเปิดอ่านแล้ว 70 ครั้ง

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ จาก ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2562 คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ที่มีคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม พร้อมนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ที่ประสบสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป