nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนมองโลกใส แม้วัยสูง ปีที่ 5

ถูกเปิดอ่าน 57 ครั้ง

ศ. ดร.นพ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสมทบกองทุน “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” นำไปผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงวัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

tpw