nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“เทวัญ ลิปตพัลลภ” มอบนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ถูกเปิดอ่าน 120 ครั้ง

เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมรับฟังสรุปแนวทางการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และกองกฎหมายและคดี ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการ “สคบ. งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า” และมอบปิ่นโต ถุงผ้า ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการของ สคบ. เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีภายในองค์กรในการลดการสร้างขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ รมต.เทวัญฯ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานสำหรับ สคบ.
หลักการทำงานของรัฐบาล
1.น้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัว
2.ทำงานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
3.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

นโยบายหลัก
1.การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การประชุม สัมมนา การสร้างเครือข่าย โดยสร้างความเข้าใจแก่บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ
2.การเร่งรัดการพิจารณาข้อร้องเรียนให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ทั้งไกล่เกลี่ยและการดาเนินคดี
3.ออกตรวจสอบพฤติกรรมการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ
4.สร้างเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผลักดันการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
5.ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภค
6.มีการจัดเก็บข้อมูล (Big data) เพื่อให้ประชาชนได้รับ/เข้าถึงข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์
7.ส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภค ผลักดันให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกันกับสภาองค์กรผู้บริโภค
9.เร่งจัดตั้งให้มีคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

tpw