nulled wordpress themes wordpress nulled themes

วิริยะประกันภัย มอบทุนการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ตามโครงการ สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน

ถูกเปิดอ่าน 134 ครั้ง


บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด(มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศตามโครงการสุขที่ให้เพื่อน้องได้เรียนโดยนางเสาวคนธ์วงศ์กองแสงผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการภาค5 (ภาคใต้)  พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานตัวแทนและศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษารวมจำนวน100 ทุน    เป็นเงิน110,000 บาทให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค5 ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่       .นครศรีธรรมราชจำนวน6 แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านบนควน, โรงเรียนบ้านคอกช้าง, โรงเรียนบ้านคลองขุด, โรงเรียนบ้านบ่อมอง, โรงเรียนบ้านวังยาวและโรงเรียนวัดหนองดีรวมทั้งสิ้น 35 ทุนเป็นเงิน35,000 บาทโดยมีนายพินิจชูบัวทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์.ทุ่งสง.นครศรีธรรมราชเป็นผู้รับมอบโรงเรียนบ้านบนควน.ทุ่งสง.นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโศก.สุราษฎร์ธานีจำนวน 30  ทุนเป็นเงิน30,000 บาท โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม.กระบี่จำนวน10  ทุนเป็นเงิน 20,000  และโรงเรียนในพื้นที่.สงขลาอีก5 แห่งได้แก่โรงเรียนวัดปะโอ, โรงเรียนบ้านวัดใหม่,  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง, โรงเรียนวัดห้วยลาดและโรงเรียนวัดประตูไชยรวมทั้งสิ้น25 ทุนเป็นเงิน26,000 บาท

สำหรับโครงการสุขที่ให้เพื่อน้องได้เรียนบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการให้โอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศโดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค1 – 6 ของวิริยะประกันภัยในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษารวมถึงการผสานความร่วมมือกับตัวแทนและศูนย์ซ่อมมาตรฐานได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้ภายในปี2562 บริษัทฯจะดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งหมดจำนวน43 แห่งทั่วประเทศรวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า600,000 บาทโดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ1,000 คน

tpw