nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“Thailand HR Day 2019”

ถูกเปิดอ่าน 304 ครั้ง

ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนักบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562” หรือ องค์การที่มีความมุ่งมั่นในการยกระดับความสามารถของนักทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทย

ประเทศไทย ในปี 2020 ต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย การพัฒนากำลังคนให้พร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์การ และประเทศชาติ และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อการแข่งขันด้วยนวัตกรรมทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ความชำนาญเดิมและทักษะที่มีอยู่เดิมของคนทำงานอาจไม่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมขององค์การ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนทำงานต้องมีทักษะแห่งอนาคตของคนวัยทำงาน (Skill for the future) และพร้อมต่อการปรับตัวสู่กรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของนักทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดรับต่อการแสดงบทบาทอันสำคัญ ในห้วงเวลาที่เราต้องการ นักทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทเป็น ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดงาน “Thailand HR Day 2019” ภายใต้แนวคิด People Transformation: Human and Humane ขึ้น ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ที่ อาคาร Impact forum เมืองทองธานี โดยมุ่งออกแบบกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในมิติที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งขยายมุมคิด ในการมองการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานของคน HR และร่วมระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อออกแบบการทำงานของ HR ให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายสาระความรู้จากองค์ปาฐก และวิทยากรชั้นนำกว่า 60 ท่าน ผ่าน 30 กว่าหัวข้อการสัมมนาที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา Hard Skills, Soft Skills และ Open Mindset นำเสนอในรูปแบบ Real Practices Show & Share

รวมถึง กิจกรรมรูปแบบใหม่ คือ HR Lab “พื้นที่แห่งการคิดที่ไม่ที่ถูกปิดกั้น” (space for exploration, creativity and testing) เพื่อคิด How-to ที่จะทำให้ HR มีบทบาทในการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และ HR Clinic เป็นการฝึกกระบวนการคิด ทลายกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ ด้วยกระบวนการ Action in Learning Workshop

อีกทั้ง ในงานนี้ยังได้มีการมอบรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2019) “นวัตกรรม ผลแห่งปัญญา เพิ่มคุณค่าสู่ทุนมนุษย์” ให้กับ 13 องค์การ

ตลอด 2 วันมีผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้ที่อยู่ในวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล และคนทำงานในสาขาอาชีพอื่นๆ ท่านนักบริหาร และเจ้าของกิจการ เข้าร่วมงานกว่า 1,400 คน สำหรับกิจกรรมสำคัญของสมาคมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการยกระดับและพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์สามารถติดตามได้ที่ www.pmat.or.th

tpw