nulled wordpress themes wordpress nulled themes

แจ้งยุติการใช้ตราสัญลักษณ์ของ สคบ. สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับตราฯ ในช่วงปี 2545 – 2556

ถูกเปิดอ่าน 318 ครั้ง

สืบเนื่องจาก สคบ. ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION (ตราสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม) และตราสัญลักษณ์ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (ตราสัญลักษณ์รูปวงกลม) ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของธุรกิจแต่ละประเภท ระหว่างปี พ.ศ.2545 – 2556 โดยกำหนดระยะเวลาการให้ใช้ประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แต่ละประเภทเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับมอบ และต่อมาได้ออกประกาศข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค (CONSUMER PROTECTION GUARANTEE) พ.ศ. 2555 เพื่อมอบให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมีการประกันการเยียวยาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้บริโภค

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ สคบ. กำหนด และป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภค สคบ. จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION (ตราสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม) และตราสัญลักษณ์ สคบ. คุ้มครองผู้บริโภค CONSUMER PROTECTION GUARANTEE KINGDOM OF THAILAND (ตราสัญลักษณ์รูปวงกลม) ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2556 ให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ทั้งสองประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

tpw