nulled wordpress themes wordpress nulled themes

THAILIFE เปิดตัว“ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” คุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สูงสุดถึง 50 ลบ.

ถูกเปิดอ่าน 274 ครั้ง

ไทยประกันชีวิตรุกตลาดสินค้าตลอดชีพ ออกแบบประกัน LIFE SOLUTIONS PRODUCT “ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” สินค้ากลุ่ม Legacy Fit หรือ สินค้าสำหรับการวางแผนบริหารเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สูงสุดถึง 50 ล้านบาท

สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการสร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง หรือ Life Innovation ด้วยแนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric

บริษัทจึงได้พัฒนาแบบประกันในกลุ่ม Life Solutions Product อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือนมกราคมได้พัฒนาแบบประกัน “ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Legacy Fit หรือสินค้าสำหรับการวางแผนบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้กับครอบครัว ทั้งการบริหารเงินออมเพื่อการศึกษาบุตร หรือเป็นกองทุนมรดก รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันคุ้มครองธุรกิจหากมีภาระหนี้สิน หรือใช้เป็นกองทุนสำรองในยามฉุกเฉิน

แบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 3 ระยะ คือ 5 ปี, 10ปี หรือ 15 ปี สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท
สำหรับผู้ขอเอาประกันอายุ 16-50 ปี และจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-15 ปี และอายุ 51-55 ปี นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยที่แสดงความจำนงในการตรวจสุขภาพ และมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ

สำหรับการประกันชีวิต แบบไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 นี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามจำนวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว จะถือว่าความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสิ้นสุดลง และไม่คุ้มครองกรณีตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

“การสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับครอบครัว เป็นสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวมักวิตกกังวัล บริษัทจึงได้พัฒนาแบบประกันที่ลดความกังวลและตอบความต้องการ ด้วยแบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยบริษัทฯ มีตัวแทน Life Partner ที่พร้อมดูแลชีวิตและวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ”

ไทยประกันชีวิตมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบรอบด้าน พร้อมมอบบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันและบริการข้อมูล ไทยประกันชีวิตอีซีเพย์ ช่องทางการชำระเบี้ยประกันมากกว่า 10 ช่องทาง รวมถึงสิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมเหนือระดับอีกมากมาย

tpw