nulled wordpress themes wordpress nulled themes

“อินโนว่า แล็บฯ” ชูงานวิจัย ดัน “กัญชง” เข้าอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

ถูกเปิดอ่าน 168 ครั้ง

“อินโนว่า แล็บโบราโทรี่” ร่วมกับบริษัทในเครือ สสนส. และ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “กัญชงเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2” เพื่อการขับเคลื่อน การพัฒนากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในเสริมอาหารและเครื่องสำอาง สอดคล้องนโยบายรัฐ ครม.ปลดล็อกกันชงพร้อมเร่งพัฒนา งานวิจัยกัญชงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเตรียมป้อนตลาด

ธีร์ฉัตรภัทร พิมพ์แสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “อินโนว่า แล็บโบราโทรี่” มุ่งมั่นคิดค้น พัฒนา วิจัย ก้าวสู่โรงงานผลิตอันดับ 1 รองรับตลาดโลก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ร่วมกับ “เซน อินโนเวชั่น” บริษัทในเครือ จัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง กัญชงเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 (Hemp for Health and Beauty) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ หรือ สสนส. และ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดสัมมนาในครั้งแรกจัดขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ 2562 ประกาศราชกิจจาแล้ว แก้ไขประเภท 5 ปลดล็อก ‘กัญชา-พืชกระท่อม’ นำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ จึงทำให้หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นถึงโอกาสอันดีของการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในการผลิต

“สำหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องกัญชงเพื่อสุขภาพและความงามถือเป็นโรงงานแรกๆ ในประเทศไทยที่มีการจัดทำงานวิจัย จัดงานสัมมนาระดับประเทศในเรื่องของกันชงเพื่อความงาม เรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพทั้งด้านอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ได้มีความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองทางธุรกิจของกัญชงในการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง และได้รับรู้มาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับความรู้และวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการเพาะปลูกและสกัด อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์อย่างมากมาย”

ทั้งนี้ จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องกัญชงเพื่อสุขภาพและความงาม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ……เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงฯ เดิมที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 ที่มีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งหลังจากนี้จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป ในกฎกระทรวงฯ ใหม่นี้ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชงนอกจากเส้นใย ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคตอีกด้วย

“อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ “อินโนว่า แล็บโบราโทรี่” เราต้องการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมงานวิจัยไทย เรามีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิจัย นวัตกรรม การผลิต โรงงานการผลิตที่มีความพร้อมระดับมาตรฐานสากล เรามีการพัฒนาวิจัยการใช้สารสกกัดจากกันชงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแล้ว ตอนนี้รอเพียงความชัดเจนของกฎหมาย ก็จะสามารถป้อนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากกัญชงสู่ท้องตลาดได้ทันที”

ธีร์ฉัตรภัทร พิมพ์แสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ จำกัด เปิดเผยว่า “อินโนว่า แล็บโบราโทรี่” มุ่งมั่นคิดค้น พัฒนา วิจัย ก้าวสู่โรงงานผลิตอันดับ 1 รองรับตลาดโลก โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ร่วมกับ “เซน อินโนเวชั่น” บริษัทในเครือ จัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง กัญชงเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 (Hemp for Health and Beauty) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพ หรือ สสนส. และ รศ.ดร.ภก.เนติ วระนุช จากมหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดสัมมนาในครั้งแรกจัดขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ 2562 ประกาศราชกิจจาแล้ว แก้ไขประเภท 5 ปลดล็อก “กัญชา-พืชกระท่อม” นำไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ จึงทำให้หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นถึงโอกาสอันดีของการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในการผลิต
“สำหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องกัญชงเพื่อสุขภาพและความงามถือเป็นโรงงานแรกๆ ในประเทศไทยที่มีการจัดทำงานวิจัย จัดงานสัมมนาระดับประเทศในเรื่องของกัญชงเพื่อความงาม เรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพทั้งด้านเสริมอาหารและเครื่องสำอาง ได้มีความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองทางธุรกิจของกัญชงในการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในเสริมอาหารและเครื่องสำอาง และได้รับรู้มาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับความรู้และวิชาการด้านกฎหมาย ตลอดจนกระบวนการเพาะปลูกและสกัด อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ประกอบการและบุคคลากรทางการแพทย์อย่างมากมาย”

ทั้งนี้ จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่องกัญชงเพื่อสุขภาพและความงาม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขทดแทนกฎกระทรวงฯ เดิมที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2559 ที่มีความเข้มงวดและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งหลังจากนี้ จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป ในกฎกระทรวงฯ ใหม่นี้ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชงนอกจากเส้นใย ได้แก่ ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนากัญชงให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคตอีกด้วย

“อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ “อินโนว่า แล็บโบราโทรี่” เราต้องการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมงานวิจัยไทย เรามีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิจัย นวัตกรรม การผลิต โรงงานการผลิตที่มีความพร้อมระดับมาตรฐานสากล เรามีการพัฒนาวิจัยการใช้สารสกัดจากกันชงในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแล้ว ตอนนี้รอเพียงความชัดเจนของกฎหมาย ก็จะสามารถป้อนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากกัญชงสู่ท้องตลาดได้ทันที”

tpw