nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด เพื่อส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องชาวไทย

ถูกเปิดอ่าน 199 ครั้ง

สู้! โควิด-19 “สยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้แก่กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งต่อความห่วงใยสู่พี่น้องประชาชนชาวไทย

จากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อไวรัส โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเป็นที่ต้องการสูง ทำให้สินค้าขาดตลาด หรือมีราคาแพงกว่าปกติ

จากสถานการณ์ดังกล่าว กลุ่มบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ได้รวมพลังจิตอาสาผลิตแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด โดยจะทยอยส่งมอบให้แก่กองแพทย์หลวง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคุณศิริวรรณ ปิ่นแก้ว หัวหน้าแผนกการพยาบาล กองแพทย์หลวง เป็นผู้แทนรับมอบ ก่อนจะนำไปแจกจ่ายต่อให้กับคนไทยใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเองจากโควิด-19

การผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดในครั้งนี้ เป็นโครงการระยะยาวเพื่อช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การร่วมพลังในครั้งนี้ยังทำให้เห็นความสามัคคีของคนไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จนถึงบุคคลต่างๆ ที่ออกมาช่วยกันในวิถีทางและกำลังของตัวเอง

นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนไทย ดังเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนา ให้มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า เพื่อมวลมนุษยชาติ และยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจะคลี่คลายในเร็ววัน

tpw