nulled wordpress themes wordpress nulled themes

DSI COVID-19 ระวังกลุ่มสินค้าที่เสี่ยงหลอกลวงสูง ร้องเรียนศูนย์ DSI COVID-19 หรือผ่าน QR CODE สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ)

ถูกเปิดอ่าน 187 ครั้ง

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์ DSI COVID-19)” ซึ่งมีภารกิจหน้าที่สำคัญในการดำเนินมาตรการเชิงรุก ด้วยการเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ และดำเนินการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษในกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรวมถึงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทั่วไป เช่น การหลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ข่าวลวงที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย (FAKE NEWS) การฉ้อโกง กักตุน ในเรื่องสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตาม QR CODE ที่ปรากฏด้านบนนั้น

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ใช้ระบบ DSI CRIME MAP โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS มาใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจากข้อมูลเบาะแสต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าควบคุมและสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามายังศูนย์ DSI COVID-19 ในห้วงเดือนเมษายน 2563 พบว่า กลุ่มสินค้าที่มีการหลอกลวงขายพี่น้องประชาชนจากมากไปหาน้อย คือ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิดแม่นยำ เจลล้างมือ ยาฟ้าทะลายโจร เครื่องพ่นเชื้อนาโน ยาฆ่าเชื้อโรคเดทตอล เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ กางเกง ที่นอน และโทรศัพท์มือถือ ตามลำดับ โดยพื้นที่ที่มีการแจ้งเบาะแสว่าถูกหลอกลวงมากที่สุด คือ ภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร แต่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้มีจำนวนน้อย
ส่วนวิธีการกระทำผิด พบว่าคนร้ายมีการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน Facebook,เว็บไซต์, Twitter และ Line เป็นหลัก โดยใช้การชำระเงินผ่านธนาคารมากที่สุด โดยใช้ Application Mobile Banking และจะใช้วิธี Pre-Order หรือจ่ายเงินทั้งหมดก่อนส่งของ หรือให้จ่ายมัดจำเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อได้เงินก็จะปิดช่องทางติดต่อ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องที่มีการหลอกลวงที่มีผู้เสียหายจำนวนมากไว้สืบสวนแล้ว จำนวน 5 เรื่อง เพื่อขยายผลต่อไป รวมทั้งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปราบปรามจับกุมผู้ที่กักตุนโภคภัณฑ์รายใหญ่ เพื่อมิให้ซ้ำเติมประชาชนในยามนี้

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทย และทั่วโลก รวมทั้งสถานการณ์อาชญากรรมที่เกี่ยวกับสินค้าควบคุมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ดำเนินการได้ทาง QR CODE นี้

กรมสอบสวนคดีพิเศษขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนมาก โดยเราให้ความสำคัญและพิจารณาดำเนินการในทุกเรื่องที่ได้รับข้อมูล โดยมีทั้งการเข้าดำเนินการเองและประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล และขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนส่งข้อมูลผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งช่องทางร้องเรียนของ

ศูนย์ ตาม QR CODE ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแล้ว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ)

tpw