nulled wordpress themes wordpress nulled themes

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “องค์กรโปร่งใส” แห่งแรกของธุรกิจประกันภัย

ถูกเปิดอ่าน 216 ครั้ง

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “องค์กรโปร่งใส” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในงานมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC INTEGRITY AWARDS) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงาน ป.ป.ช. และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้มอบ โดยเมืองไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทฯ แรกของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  งานจัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ

โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากเป็น 1 ใน 7 องค์กรชั้นนำ ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  โดยยึดมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน  

tpw