nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ระวัง❗จัดโปรฯ ลวงโลก โทษหนัก ถูกจับ-ปรับ

ถูกเปิดอ่าน 293 ครั้ง

สคบ.แจ้งเตือนผู้บริโภค ระวังโฆษณาสินค้าหรือบริการที่มีการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญให้ของแถมหรือให้สิทธิประโยชน์โดยให้เปล่า อาจเสี่ยงได้สินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ เตือนผู้ประกอบการแสดงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก ปรับ 6 หมื่น คุก 3 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)แจ้งเตือนผู้บริโภคหากเห็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่มีการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญที่มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบว่าในการโฆษณานั้น จะต้องระบุรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อกำหนด วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์ พร้อมแสดงประเภท ลักษณะ และมูลค่าของของแถม สิทธิหรือประโยชน์แต่ละสิ่ง หรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท และต้องแจ้งถิ่นที่จัดในการให้ของแถม ให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า ยกเว้นกรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร ตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) กำหนดไว้ และผู้บริโภคพึงระวัง การจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญในลักษณะนี้ อาจจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ สำหรับผู้ใดที่โฆษณาโดยใช้ข้อความหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

tpw