nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สคบ.ล้อมคอก❗ธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่

ถูกเปิดอ่าน 680 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี และเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ทั้งหน่วยรัฐและภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน จะต้องเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. โดย สุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เรียก 3 สมาคมเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงร่วมหารือ ได้แก่ สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) และสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย (TDIA) พร้อมรับฟังแนวทางในการรับมือธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปประกอบการพิจารณาการศึกษา วิเคราะห์ และการหากลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสม ภายใต้กรอบของ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ

โดยในที่ประชุมมีการยกประเด็นธุรกิจออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้างว่าแนวทางในการทำธุรกิจถูกต้องหรือไม่ และธุรกิจควรปรับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจผิดต่อหลักกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยมีแนวคิดที่น่าสนใจ เช่น การสร้างระบบยืนยันตัวตน (Autentification) ผู้ขาย สมาชิก เจ้าของ Platform ต้องมีการยืนยันตัวตนที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถตรวจสอบได้, การกำหนดกรอบเบื้องต้นในการเสนอหรือชักชวนสมาชิกของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการขึ้นทะเบียนผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขาย เป็นต้น ซึ่งประเด็นร้อนดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันออนไลน์ เรียกว่ากำลังเป็นกระแสในสังคมอยู่ในตอนนี้ อาจเข้าข่ายดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายของ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง เพราะเป็นรูปแบบธุรกิจตลาดแบบตรงและมีการเสนอจ่ายผลตอบแทนในลักษณะธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยไม่ได้จดทะเบียนดำเนินธุรกิจ โดยมีการส่งต่อหน่วยงานภาครัฐ อาทิ DSI บก.ปอศ และ สศค. ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจต่อไป

tpw