nulled wordpress themes wordpress nulled themes

บอร์ด คปภ. ผ่านฉลุย…! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่

ถูกเปิดอ่าน 298 ครั้ง

บอร์ด คปภ. ผ่านฉลุย…! ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับบริษัทและคนกลางประกันภัยฉบับใหม่ เปิดช่อง นำ Digital Face to Face มาใช้เป็นการถาวร • ปรับกระบวนการขาย ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำ โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการดำเนินการของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. …. ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อให้มีการปรับปรุงประกาศฯ ฉบับปัจจุบัน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ลดปัญหา อุปสรรค และภาระของบริษัทประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การปรับปรุงตามร่างประกาศฯ ฉบับดังกล่าว นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำกับดูแลสอดคล้องกับกฎหมายแม่บทประกันภัยที่มีการแก้ไขแล้ว ยังมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ จากบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และ ธนาคาร โดยมีการให้บริการด้วยความเป็นธรรมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาและออกกรมธรรม์ประกันภัย การคัดเลือกผู้เสนอขายและช่องทางการจำหน่าย การกำหนดมาตรฐาน กระบวนการเสนอขายและการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย การให้บริการหลังการขาย การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางการขาย โดยรวมถึงการบริหารจัดการการดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมในการขายทุกช่องทาง เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท และกระบวนการขายของผู้เสนอขายในทุกช่องทางได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ โดยประกาศฯ ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 60 วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้บริษัทและผู้เสนอขายมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามที่ร่างประกาศฯ กำหนด ซึ่งประเด็นการแก้ไขที่สำคัญ มีดังนี้

1. เพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยหรือผู้เสนอขายโดยตรง จากเดิมที่สำนักงาน คปภ. กำกับดูแลการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยผ่านทางบริษัท รวมถึงเพิ่มการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย กรณีตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามประกาศ ซึ่งทำให้สำนักงาน คปภ. กำกับดูแลตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยหรือผู้เสนอขายได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

2. เพิ่มหลักเกณฑ์เรื่อง Digital Face to Face ที่ผู้เสนอขายสามารถเสนอขายโดยใช้เสียง หรือเสียงและภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็นการพบลูกค้า ในระหว่างสถานการณ์จำเป็น และได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยนำหลักเกณฑ์ในประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 กรณีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะกิจ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Face to Face มาใช้เป็นการถาวร ขณะที่ยกเลิกประกาศฯ เฉพาะกิจดังกล่าว เพื่อใช้ประกาศฉบับใหม่แทน โดยหลักเกณฑ์ในส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้ทันที

3. เพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของลูกค้าธนาคาร โดยให้ธนาคารสามารถให้บริการนอกสำนักงานหรือสาขาได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมก่อน เพื่อมิให้เป็นการรบกวนลูกค้า

4. เพิ่มหลักเกณฑ์ให้ผู้เสนอขายต้องมีระบบหรือกระบวนงานเพื่อรองรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ เช่น ระบบหรือกระบวนงานการจัดเก็บการสนทนา ระบบหรือกระบวนงานการได้มา การเก็บรักษา และการปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระบบหรือกระบวนงานการตรวจสอบคุณภาพการขาย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดีจากผู้เสนอขาย

“หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับใหม่ จะทำให้มีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัยได้โดยตรง และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวของช่องทางการขายในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Face to Face ซึ่งมีการอนุญาตให้ใช้เป็นการเฉพาะกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งภาคธุรกิจประกันภัยและประชาชนผู้ใช้บริการ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบ Digital Face to Face ไว้ในประกาศฉบับใหม่เป็นการถาวร สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน คปภ. จะได้เสนอให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานบอร์ด คปภ. ลงนามในประกาศฉบับนี้เพื่อให้มีผลบังคับต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือ เว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012  

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์. 02-515-3995-9 ต่อ 5616 โทรสาร. 02-513-1437
http://www.facebook.com/PROIC2012

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900

tpw