nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สุดล้ำ ❗ AI ดันนักธุรกิจ JC โต

ถูกเปิดอ่าน 465 ครั้ง

“จอย แอนด์ คอยน์” สุดล้ำสร้างมิติใหม่ขายตรง พัฒนาเครื่องมืออัจฉริยะ AI (Artificial Intelligence) ต่อยอดไปสู่ความเป็น New Sharing หรือการแบ่งปันแบบใหม่ภายใต้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เป็นการแชริ่งทั้งในด้านข้อมูล (Information Sharing) ด้านความรู้ (Knowledge Sharing) และด้านทักษะ (Skill Sharing) หวังผลักดันคนในองค์กรเก่งยิ่งขึ้น

ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) เปิดเผยถึงการพัฒนาเทคโนโลยี AI ทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและเพื่อให้เป็นเสมือนศูนย์รวมองค์ความรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะการนำเอารูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จของผู้นำนักธุรกิจ J&C ในแต่ละท่าน ที่มีความหลากหลายรวมไปจนถึงประสบการณ์และองค์ความรู้แต่ละวิธีการมารวมกันมาคัดกรองพร้อมเชื่อมโยงกันและกันให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนคนในองค์กรให้สามารถนำไปใช้พัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยเช่นกัน

ขณะเดียวกันการพัฒนา AI สำหรับ J&C นอกจากจะมีความชาญฉลาดในการคิด การวางแผน การวิเคราะห์โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่แล้วยังช่วยคัดกรองหาความต้องการในกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าก็สามารถใช้ AI พิจารณาแต่ละบุคคลว่าจะสามารถพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้พร้อมเดินตามระบบอย่างมืออาชีพ

“เปรียบได้กับการที่ผมมีองค์ความรู้ก็สามารถโคลนนิ่งความรู้ที่มีผนวกเข้ากับประสบการณ์จากคนสำเร็จรวมถึงมาตรฐานวิชาอาชีพนำมารวมกันเพื่อสอนผ่านเทคโนโลยี เรียนรู้ผ่านระบบ ทำให้คนสำเร็จยกระดับทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญได้ในที่สุด”

ดร.สมชาย กล่าวต่อว่า การสร้าง AI ให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ รวมประสบการณ์และรวมรูปแบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็น New Sharing หรือการแบ่งปันแบบใหม่จากการขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้เกิดการแชริ่งข้อมูล, แชริ่งองค์ความรู้ และแชริ่งทักษะความเชี่ยวชาญระหว่างกันและกันได้ นอกจากนี้ New Sharing สำหรับ J&C ในก้าวต่อไปจะไม่ใช่แค่การแชริ่งจากคนสู่คนเท่านั้นแต่จะหมายรวมถึงจากหุ่นยนต์สู่คน เป็น AI ที่นำมาใช้แชร์องค์ความรู้เป็นการอัพเลเวลโดยการพัฒนาทักษะ (Skill) 3 อย่าง ประกอบด้วย Reskill การทำทักษะที่ไม่ชำนาญให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น, Upskill การยกระดับทักษะเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น และ New Skill การเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่าง AI ก็เป็นทักษะใหม่เช่นกัน

“ในอนาคตอันใกล้เราจะสร้างมิติใหม่ทางธุรกิจในโลกธุรกิจเครือข่ายโดยสร้าง AI ที่นำองค์ความรู้ทุกอย่างมารวมอยู่ในระบบพร้อมมีระบบคัดกรองและอยู่ใน M commerce เสมือนเป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับใช้รีครูตที่มีทักษะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นทักษะตอบคำถามผู้มุ่งหวังว่าไม่รู้เรื่องใดและดูความถนัด ความชำนาญและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้รู้คำตอบว่าผู้มุ่งหวังแต่ละคนต้องการสิ่งใดจะเป็นกลุ่มใด สามารถช่วยคัดกรองแบ่งกลุ่มคนในเครือข่ายออกเป็น 5 กลุ่มว่าควรเป็นผู้บริโภค, เป็นนักขาย, เป็นนักสร้างองค์กร, เป็นผู้ฝึกอบรม, หรือควรเป็นผู้นำ ซึ่งถือเป็นการส่งมอบคุณค่าที่ตรงตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีไว้ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังสอดรับกับการยึดมั่นแนวทาง  “5 Philosophy’s J&C” อันประกอบด้วย 1. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน (Contribute)  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ, องค์ความรู้, ระบบหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้และพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยง่าย 2. แนวทางที่จะทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดี (Experience) ที่ได้จากการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานจากอัพไลน์ ดาวน์ไลน์หรือแม้แต่การเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ จากบริษัทฯ โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตร JC Matrix ทำให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมธุรกิจได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ความสามารถและทักษะให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในที่สุดได้  3.แนวทางการได้รับได้เข้าใจเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ (Innovation) 4.แนวทางการได้รับความรู้สึกที่ดีที่เป็นความสุข (Happiness) และ 5.แนวทางอันนำไปสู่ ความมั่นคงและยั่งยืน (Sustainable) ในทางธุรกิจของ J&C ได้อย่างแท้จริง

tpw