nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ร้องมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ถูกเปิดอ่าน 231 ครั้ง

 

ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภค กว่า 10 ราย ร้องมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค หยุดนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศที่ยังใช้พาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส
นายนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดําเนินสะดวก จํากัด กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อดูแลผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการห้ามใช้สารเคมีเกษตร โดยเฉพาะ พาราควอต และคลอร์ไพรีฟอส และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นมา ประเทศไทย ได้ห้ามนำเข้า จำหน่ายและครอบครอง พาราควอต และคลอร์ไพรีฟอส เพื่อไม่ให้มีการใช้สารดังกล่าวในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย แต่กลับมีการประชุมร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า จะมีการผ่อนปรนการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสจากต่างประเทศ จนถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ในฐานะเกษตรกร ก็เป็นผู้บริโภคคนไทยคนหนึ่ง จึงได้ยื่นหนังสือถึงมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อขอให้ดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ขององค์กร โดยเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข ประกาศค่าสารพิษตกค้างเป็นศูนย์ เพราะสารทั้งสองคือวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 และต้องระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศต้นทางที่ยังมีการใช้สารทั้งสองชนิดนี้อยู่ รวมทั้ง จะต้องตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกราย ไม่ให้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโดยการผ่อนปรนให้กลุ่มผู้นำเข้าเป็นการชั่วคราวหรือการละเลยความรับผิดชอบในการปล่อยให้มีสินค้าเกษตรนำเข้าจากต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า สารเคมีดังกล่าวปนเปื้อนในผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร จนก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคคนไทย
“นอกจากนี้ ได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล พร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว ด้วยความหวังที่ว่า จะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มหรือนายทุน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยหยุดนำสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศที่ยังใช้สารดังกล่าวในทันที ” นายนิวัตร กล่าว

tpw