nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ทิพยประกันภัย จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ยกระดับเป็น “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” เดินหน้าสู่การเป็น “ผู้นำในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค”

ถูกเปิดอ่าน 273 ครั้ง

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นยกฐานะเป็น “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ต่อผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อตอกย้ำความมั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดประกันภัยในยุคดิจิทัล (Digital Insurance) ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยบริษัทฯมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจประกันภัย และธุรกิจที่สามารถสนับสนุนธุรกิจประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผ่านบริษัทโฮลดิ้งส์ เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือ Ecosystem ในการให้บริการผู้บริโภคอย่างครบวงจร และสร้างโอกาสการเป็นผู้นำ หรือ First Mover ให้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศในอาเซียน และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related) เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้นำในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค” ต่อไป

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารการจัดการของบริษัทฯ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ทั้งนี้คาดว่ากระบวนการในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และหุ้นของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ภายในเดือน มีนาคม 2564

tpw