nulled wordpress themes wordpress nulled themes

Zhulian ยกเลิกจ่ายเช็คและตั๋วแลกเงิน สำหรับสมาชิกและนักธุรกิจสัญชาติไทย

ถูกเปิดอ่าน 222 ครั้ง

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งยกเลิกการจ่ายเช็คและตั๋วแลกเงิน (BONUS VOUCHER) สำหรับสมาชิกและนักธุรกิจ ZHULIAN สัญชาติไทยเท่านั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายโบนัสสมาชิกมากยิ่งขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการขาย กันยายน รอบที่ 1 ปี 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทฯ จะทำการจ่ายโบนัสสมาชิกเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ การโอนจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของท่านที่ท่านได้ทำการส่งข้อมูลมา
สำหรับสมาชิกและนักธุรกิจ ZHULIAN ที่ยังไม่เคยนำส่งบัญชีธนาคาร สามารถนำส่งได้ที่เอเยนซี่ตัวแทนทั่วประเทศตามรายละเอียดเอกสารดังนี้

กรณีรหัสสมาชิกเป็นชื่อบุคคล
• สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีรหัสสมาชิกเป็นนิติบุคคล
• สำเนาบัญชีธนาคาร ในนามนิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรอง หจก./บริษัท
• สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ ชื่อ-นามสกุล เจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับ เจ้าของรหัสสมาชิกเท่านั้น

สำหรับรอบนำส่งบัญชีธนาคารเพื่อโอนจ่ายโบนัส มีกำหนดการดังนี้
รอบการขาย กำหนดวันส่งเอกสาร
รอบการขายที่ 1 ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
รอบการขายที่ 2 ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

กรณีสมาชิกและนักธุรกิจ ZHULIAN ได้โบนัส แต่นำส่งเอกสารหลังจากวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์สะสมยอดโบนัสดังกล่าว ค้างจ่ายไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบและทำการจ่ายพร้อมโบนัสในรอบการขายถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบันทึกข้อมูล 02-9833984 ต่อ 3129

tpw