nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สคบ. ตรวจติดตาม เฝ้าระวังการให้บริการ รับ-ส่ง อาหารแช่แข็งนำเข้า

ถูกเปิดอ่าน 226 ครั้ง

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ดร. วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ นำเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการ รับ-ส่ง สินค้านำเข้า ประเภทแช่แข็ง ณ ศูนย์กระจายสินค้าคลังมหาชัย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

การลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จึงได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการ รับ-ส่ง สินค้า การควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตั้งแต่ต้นทางให้แก่ผู้บริโภค จากการลงพื้นที่พบว่าทางคลังสินค้ามีมาตรการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ตามมาตรการความปลอดภัย ก่อนส่งไปจัดเก็บที่ตามกระบวนการที่ได้มาตรฐาน และการส่งออกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สคบ. จะนำแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมากำหนดแนวทางให้เกิดมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไปเพื่อประชาชนจะได้รับความปลอดภัยในการอุปโภค-บริโภค

tpw