nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน

ถูกเปิดอ่าน 134 ครั้ง

นายปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร จ.มหาสารคาม ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางเพชร สุริยาประภา ผู้ทำหน้าที่ ผู้จัดการสายการตลาดภูมิภาค 12 เปิดโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน รุ่นที่ 2 หัวใจแดนอีสาน” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมเอสตะวัน จ.มหาสารคาม

tpw