nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ส.พัฒนาการขายตรงไทย เคาะกรรมการบริหารชุดใหม่

ถูกเปิดอ่าน 274 ครั้ง

สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (Thai Direct Selling Development Association –TSDA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีมติที่ประชุมในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกรรมการตามวาระใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย อนุวัฒน์ ธรมธัช ตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสมาคม, อำพล วงศ์ศิริ ตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคม, นพปฎล เมฆเมฆา ตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์, ดร.สมชาย หัชลีฬหา ตำแหน่งนายกสมาคม, โกสิทธิ์ ผะลิวรรณ์ ตำแหน่งอุปนายก, วุฒิพงศ์ วนากุล ตำแหน่งอุปนายกและเหรัญญิก, ดร.กัมปนาท บุญราศรี ตำแหน่งอุปนายกและวิชาการ และ ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา ตำแหน่งเลขาธิการสมาคมและประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการชุดดังกล่าวมีวาระในการทำงาน 2 ปี โดยมีผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

tpw