nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สมาคม TSDA ยกระดับสมรรถนะคนเครือข่าย นำทัพสมาชิกรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ

ถูกเปิดอ่าน 245 ครั้ง

จากที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนนักขายตรงซึ่งได้รับการอบรมในแต่ละครั้งรวมกันกว่า 6,000 คน โดยนอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งวิทยากรมาเป็นผู้ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วยังได้เชิญ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาร่วมกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กรอบความคิดที่นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างชัดเจน และเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมขายตรงไทยโดยรวม  ทั้งยังสอดรับกับที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง และในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 นั้น สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย (TSDA) ได้ส่งผู้จำหน่ายอิสระของบริษัทในสังกัดสมาคมฯ เข้าร่วมทดสอบและได้รับมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง อาชีพผู้จำหน่ายอิสระชั้น 4

และเมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (อนุชา นาคาศัย) ได้มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์) และคณะผู้บริหาร สคบ. ณ ห้องประชุม 5 สคบ. ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ดีสำหรับการจัดพิธีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีพให้มีความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนในฐานะผู้บริโภค อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีอาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

tpw