nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ไทยประกันมอบทุนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

ถูกเปิดอ่าน 194 ครั้ง

นางศรีสุดา พูลพิพัฒนันท์ Managing Executive Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่มีความประพฤติดีและ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

tpw