nulled wordpress themes wordpress nulled themes

สคบ. เตือน “เล่นดอกไม้เพลิง” วันลอยกระทง

ถูกเปิดอ่าน 221 ครั้ง

วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ มักถือโอกาสนี้ขอขมาต่อพระแม่คงคา และมีการนำพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุที่มีสภาพคล้ายคลึงกัน มาเล่นในวันดังกล่าว เป็นเหตุให้ในแต่ละปี เกิดอันตรายร้ายแรง จนสูญเสียอวัยวะ พิการหรือเสียชีวิต จากการเล่นดอกไม้เพลิงด้วยความคึกคะนอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงได้กำหนดให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ต้องระบุ ข้อแนะนำการใช้ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ต่อไปนี้

“ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิสูง ไม่ควรจุดไฟใหม่ หากจุดชนวนแล้วไม่ติด ควรเล่นในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ”  และคำเตือน ต้องระบุว่า “อันตรายอาจถึงตายหรือพิการหากเล่นไม่ถูกวิธี หรือศึกคะนอง”  วันลอยกระทงปีนี้ สคบ. จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ประสงค์จะซื้อสินค้าดังกล่าวมาเล่น ขอให้อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำเตือน อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนขายสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยไม่ติดฉลากตามที่กฎหมายระบุไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

tpw