nulled wordpress themes wordpress nulled themes

ระวัง ❗… การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน ที่ใช้ไฟฟ้าและก๊าซ

ถูกเปิดอ่าน 168 ครั้ง

ด้วยขณะนี้ ประเทศไทยเข้าสู่อากาศเย็นในบางพื้นที่ บริเวณเทือกเขาหรือยอดเขามีอากาศหนาว ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ นิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในการอาบน้ำ สคบ. ขอแจ้งเตือนประชาชน เรื่องการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน ที่ใช้ไฟฟ้าหรือก๊าซ ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ คำเตือน อย่างเคร่งครัด 
คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศให้เครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อนที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ
ความปลอดภัยจากการใช้สินค้านี้ ฉลากของสินค้าจะต้องระบุข้อความที่เป็นข้อแนะนำในการใช้ และคำเตือน ด้วยตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจน ติดไว้ด้านหน้า ลักษณะคงทนที่สินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า

สคบ. จึงขอให้ผู้บริโภคที่กำลังจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อน ที่ใช้ไฟฟ้า หรือใช้ก๊าซ ขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในสถานที่อื่นๆ ที่มีการจัดให้บริการ (โรงแรม รีสอร์ต) ขอให้ตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์ที่ติดตั้งว่าพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย เช่น ถ้าเป็นชนิดไฟฟ้าให้ตรวจสอบการติดตั้งสายดิน หรือถ้าเป็นชนิดที่ใช้ก๊าซให้ตรวจสอบสภาพห้องว่ามีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ หากสภาพห้องไม่มีการระบายอากาศ ปิดทึบ หรือไม่ติดตั้งสายดิน หรือการติดตั้งไม่สมบูรณ์ อาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว สูดดมก๊าซ เกิดภาวะขาดออกซิเจน จึงขอแจ้งเตือนผู้บริโภค
ให้ระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อแนะนำ คำเตือนอย่างเคร่งครัด

tpw