nulled wordpress themes wordpress nulled themes

DSI ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ถูกเปิดอ่าน 110 ครั้ง

 

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

สืบเนื่องจาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายที่เกิดจากสารเคมี ซึ่งประชาชนใช้ในการกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช ประกอบกับ ปัจจุบัน คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีการประกาศยกเลิกการใช้สารเคมี 2 สาร ได้แก่
สารพาราควอต และสารคลอร์ไพริฟอส ส่วนสารไกลโฟเซต จำกัดการใช้ อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการบางรายได้นำสารเคมีต้องห้ามดังกล่าวไปผสมยังผลิตภัณฑ์ชีวภาพ แล้วนำมาหลอกขายให้กับประชาชน เป็นเหตุให้ประชาชนนำไปใช้แล้วเกิดอันตรายต่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีหนึ่งๆ ประชาชนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ ได้รับอันตรายเป็นจำนวนมากถึง 5,000 รายต่อปี เสียชีวิตมากกว่า 500 รายต่อปี และรัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี

ดังนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค จึงมีได้การบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักควบคุมพืชและวัตถุการเกษตร ทำการสืบสวนและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นคดีพิเศษจำนวนหลายคดี โดยมีการสนธิกำลังร่วมกันในการเข้าตรวจค้นกลุ่มผู้กระทำความผิด โดยเข้าตรวจค้นผู้ประกอบการที่มีการนำสารเคมีดังกล่าวมาผสมในผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์หลอกขายให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และกรุงเทพมหานคร จนสามารถตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก
จากความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับกรมวิชาการเกษตรดังกล่าวที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการสนธิกำลังในการตรวจค้นและเข้าตรวจยึดของกลาง การประสานงานด้านข้อมูลของ
กลุ่มผู้กระทำความผิด การตรวจพิสูจน์สารเคมี และการเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับกลุ่มผู้กระทำความผิด รวมทั้งได้มาให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือต่อกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมวิชาการเกษตร จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน

 

tpw